Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Blended Intensive Mobility in Rome: Contemporary Rome in Architecture, Art and Music

Дата на започване на обучението на място: От 8 юли 2024 г.
Крайна дата на обучението на място: до 12 юли 2024 г.

Виртуален компонент срокове, преди: 1 юли в 18:00 ч.
Продължителност на виртуалния компонент, след: 22 юли, 18:00 ч.

1. Заглавие: Съвременен Рим в архитектурата, изкуството и музиката. 60-те години на ХХ век под знака на трансформацията между визията за бъдещето и скъсването с буржоазните схеми в интензивна интердисциплинарна програма (BIP). Език. Италиански и английски език.

2. Приоритети, които се разглеждат: Изследване на историческия контекст в цялата градска архитектура в Рим, създадена по време на фашизма, и проучване на трансформациите в творческите и художествените прояви на обществото след Втората световна война. История, история на изкуството и архитектурата, социален и политически контекст. Езикови умения (италиански/английски).

3. Цели и описание
Вземайки предвид градската архитектура и изкуство, проектът изхожда от предпоставката, че младите хора трябва да се запознаят по-добре с историческия контекст на по-новата история, за да получат повече инструменти за анализ, за да разберат съвременния живот и неговите художествени прояви. Значителното активно участие на участниците по време на присъствената част на програмата би могло да доведе до значимо осъзнаване на социалното развитие на метрополиите и бъдещите им промени в общностите около тях, като се имат предвид принципите на “Програма 2030” на ЕС.

Втората цел е да призове към творчески действия в разбирането на града, неговите предизвикателства и на неговите общности, като същевременно ангажира участниците в творческа лаборатория, насочена към идеалното градско развитие.

4. Методи и резултати
Основата на изследователската лаборатория на място, заложена в рамките на този проект, означава реален контакт с градската материя и възможност за по-добро разбиране на градската среда и за по-доброто ѝ сравняване с други подобни контексти; метод на разказване, който се използва както като инструмент за документиране и тълкуване, така и като активатор на колективното въображение. Чрез семинари, тематични работилници, работилници с участие, субективни интерпретации, колективни траектории, разкази.

Комбинираната виртуална и физическа мобилност трябва да дава на студентите минимум 4 кредита по ECTS.

Отпуснатият грант е в размер на 79EUR на ден за дните на физическата мобилност.

================================================

On-site training start date: 8 July 2024.
Completion date of on-site training: by 12 July 2024.

Deadline for the virtual component before: 1 July at 18:00.
Duration of virtual components after: 18 July 2017: 22 July at 18:00.

1. Contemporary Rome in architecture, art and music. The 1960s under the sign of the transformation between the vision of the future and the break with bourgeois schemes in an intensive interdisciplinary program (BIP). Language. Italian and English.

2. Study of the historical context of the entire urban architecture of Rome created under Fascism, and research on the transformations in the creative and artistic expressions of society after World War II. History, history of art and architecture, social and political context. Language skills (Italian/English).

3. Objectives and description
Considering urban architecture and art, the project starts from the premise that young people need to become more familiar with the historical context of more recent history in order to gain more tools for analysis to understand contemporary life and its artistic manifestations. Significant active participation of participants during the attendance part of the programme could lead to a meaningful awareness of the social development of metropolises and their future changes in the communities around them, taking into account the principles of the EU’s 2030 Agenda.

The second aim is to call for creative action in understanding the city, its challenges and its communities, while engaging participants in a creative laboratory focused on ideal urban development.

4. Methods and results
The basis of the on-site research laboratory set within this project means real contact with the urban fabric and an opportunity to better understand the urban environment and to better compare it with other similar contexts; a narrative method that is used both as a tool for documentation and interpretation and as an activator of the collective imagination. Through seminars, thematic workshops, participatory workshops, subjective interpretations, collective trajectories, narratives.

The combined virtual and physical mobility must award students a minimum of 4 ECTS credits.

The grant awarded is 79EUR per day for the physical days.

Related Posts

Leave a Reply