Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

Вътрешноинституционален план за управление на дейностите по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани”


I. Политика за развитие на програма Еразъм+, КД1 на институционално ниво

 1. Политика за развитие на програма Еразъм+, КД1 на институционално ниво

 

Политиката за развитие на програма „Еразъм+“ и реализиране на дейностите по ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ е в съответствие със заложените цели и приоритети в Политиката за развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Мандатната програма на ректорското ръководство и в съответствие с най-актуалната версия на Ръководството на програма „Еразъм +“.

 

 1. Цели

 

 • Международна отвореност за глобално сътрудничество и транснационално образование;
 • Модерно и качествено образование в съответствие с европейските измерения и стандарти;
 • Продължаващо утвърждаване на мобилността в рамките на програма „Еразъм+“ като основен инструмент за засилване на академичната и културната интернационализация на студенти, на академичния и неакадемичния състав;
 • Постигане на конвертируемост на дипломите, безпрепятствено и свободно  движение на специалисти, трансфер на образователни модели и иновативни практики;
 • Повишена ефективност на ученето;
 • Повишена пригодност за заетост и подобрени перспективи за професионална реализация;
 • Повишено чувство за инициативност и предприемачество;
 • Повишена увереност в собствените възможности и самочувствие;
 • Усъвършенстване на чуждоезиковите компетентности и компетентности в областта на цифровите технологии;
 • Повишена междукултурна осведоменост;
 • По-активно участие в обществото;
 • Повишени положителни взаимодействия с хора от различен произход;
 • Повишена мотивация за участие в бъдещо (формално/неформално) образование или обучение след изтичането на периода на мобилност в чужбина.
 • Младежката работа в различните държави;

 

 

 

 

 1. Основни принципи

 

            2.1. Конкурсно начало

2.2. Прозрачност

2.3. Автономност

2.4. Инициативност

2.5. Самоконтрол

 

 1. Основни дейности

 

3.1.Организиране  на информационни  кампании за Програма  Еразъм +, КД 1;

3.2.Селекция и  подготовка  на заминаващите  студенти;

3.3. Селекция на заминаващите преподаватели;

3.4. Мониторинг  и  оценка  на студентите и  преподавателите:

а/ по  време  на  мобилността;

б/ след приключване на мобилността.

3.5. Мониторинг на входящите студенти и преподаватели;

3.6. Разширяване на сътрудничеството и установяване на контакти с нови партньори.

  4. Университетска Харта Еразъм+ 2021-2027 г.

Цялата дейност, свързана с мобилност на студенти, преподаватели и администрация, е под знака на Университетската Харта Еразъм.

 

II. СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

 1. СТУДЕНТСКА МОБИЛНОСТ
 2. СТУДЕНТСКА и ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ

I. 1. Студентска мобилност с цел обучение за студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Студентската мобилност с цел обучение се реализира във висшите училища от Програмните държави, в Трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“ и в Трети страни, неасоциирани към програма „Еразъм+“ по Ключови дейности 131 и 171. Минималната продължителност на мобилността с цел обучение за студенти, записани в ОКС „Бакалавър“ и в ОКС „Магистър“, е 60 дни, а максималната 12 месеца. Студентите, които се обучават по програма, състояща се от един цикъл, като например „Право“, могат да участват в дейности за мобилност до 24 месеца.

Участници в студентската мобилност с цел обучение могат да бъдат всички действащи студенти на Югозападния университет „Неофит Рилски“, независимо от формата им на обучение – редовна, задочна, дистанционна, които отговарят на посочените по-долу критерии:

Студентът трябва, към датата на заминаване:

 • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно или продължително пребиваващ чужденец с постоянна или продължителна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение;
 • за периода на обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски“, предхождащ кандидатстването за участие в програмата, да има минимален успех от Добър 4.00
 • да владее английски език или езика на приемащата страна;
 • да не надвишава максималния срок от 12 месеца на предишни мобилности по програма „Еразъм+“ в същата образователно-квалификационна степен.

Забележка: В случай, че кандидатства дипломант*, който е завършил семестриално обучението си и му предстои да се яви на държавни изпити, и заминаването е между тези две събития, се приема за редовен кандидат.

 *Дипломант е студент, завършил семестриално (ОКС „Бакалавър“ или „Магистър“), който се подготвя за държавен изпит или за защита на дипломна работа.

1.2. Краткосрочна или дългосрочна докторантска мобилност с цел обучение

 Докторантите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на мобилност с цел обучение. Докторантската мобилност с цел обучение се реализира във висшите училища от Програмните държави, в Трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“ и в Трети страни, неасоциирани към програма „Еразъм+“ по Ключови дейности 131 и 171. Краткосрочната докторантска мобилност е с минимална продължителност от 5 дни и с максимална 30 дни. Дългосрочната докторантска мобилност с цел обучение е с минимална продължителност от 60 дни и с максимална 12 месеца.

Участници в докторантската мобилност с цел обучение могат да бъдат всички действащи докторанти на Югозападния университет „Неофит Рилски“, независимо от формата им на обучение – редовна, задочна или самостоятелна, които отговарят на посочените по-долу критерии:

Докторантът трябва, към датата на заминаване:

 • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно или продължително пребиваващ чужденец с постоянна или продължителна адресна регистрация в България;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна;
 • да не надвишава максималния срок от 12 месеца на предишни мобилности по програма „Еразъм+“ в същата образователно-научна степен.

1.3. Участие на студенти и докторанти в смесена мобилност с цел обучение

 Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност с виртуален компонент.

Всеки период на обучение в чужбина с всякаква продължителност, включително и докторантска мобилност, може да бъде осъществен под формата на смесена мобилност. Минималният физически елемент на смесената мобилност е с продължителност от 60 дни, а максималният 12 месеца. Минималната и максималната продължителност на виртуалния компонент са въпрос на договорка между участника, приемащата и изпращащата институции.

1.4. Участие на студенти и докторанти в смесени интензивни програми (Blended Intensive Programmes)

 Всички студенти и докторанти, и по-специално тези, които нямат възможност да участват в дългосрочна физическа мобилност с цел обучение, могат да съчетаят по-кратка физическа мобилност с виртуален компонент (смесена краткосрочна мобилност). Освен това всички студенти могат да вземат участие в смесени интензивни програми. В такива случаи физическата мобилност трябва да продължи между 5 и 30 дни и да бъде съчетана със задължителен виртуален компонент, който улеснява обмена и работата в екип при онлайн ученето чрез сътрудничество. Смесената мобилност с цел обучение трябва да носи минимум 3 ECTS, придобити от физическия и виртуалния компоненти.  Смесената интензивна програма трябва да се разработва и прилага от най-малко 3 институции за висше образование от най-малко 3 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

 1. Селекционна процедура

Студентите и докторантите, които кандидатстват за осъществяване на мобилност с цел обучение или за смесена мобилност с цел обучение или за участие в смесени интензивни програми с цел обучение се избират от комисия, назначена със заповед на Декана на изпращащия факултет по следната  процедура:

 • Участниците подават електронна форма за кандидатстване, налична на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg;
 • Ако отговарят на посочените условия, кандидатите се явяват на изпит/събеседване пред Комисията в съответния факултет;
 • След провеждане на изпит/събеседване Комисията представя протокол на координаторите по програма „Еразъм+“ на Югозападния университет „Неофит Рилски“. Имената на класираните студенти се обявяват публично на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg;
 • Класираните участници се явяват на инструктаж (съгласно предварително утвърдената времева рамка) при координаторите по програма „Еразъм+“ за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.
 • Некласираните участници имат право да обжалват писмено решението пред Комисията в седемдневен срок.

Забележки:

 • Чуждестранни студенти и докторанти, желаещи да осъществят мобилност по програма „Еразъм+“ в държавата си на произход се ползват с по-нисък приоритет при оформянето на крайното класиране на кандидатите.
 • Чуждестранни студенти и докторанти, които са с документ за продължително пребиваване в Република България трябва да имат валидно разрешително за продължително пребиваване за целия период на мобилност.
 • В случаи на необходимост (нереализирани мобилности във връзка с неочаквано настъпили събития от субективен или обективен характер, наличие на средства, прием на магистри и докторанти, които се осъществяват два пъти годишно по график, различен от този за бакалавър, и др. непредвидени обстоятелства) могат да бъдат организирани и допълнителни сесии.

 

 1. Необходими документи за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“

 Декларация за защита на личните данни;

 • Копие от личната карта;
 • Европейска здравна карта (или застраховка);
 • Уверение, удостоверяващо завършени два или повече семестъра на обучение към датата на заминаването (прилага се уверение, подписано от инспектор учебен отдел на съответния факултет). Докторантите представят копие от заповедта за зачисляване;
 • Документ с номер на открита банкова сметка в лева или евро на името на студента с обозначение на клона на банката, банковия код и SWIFT;
 • Договор за обучение (Learning Agreement), подписан електронно в Erasmus Without Paper системата от страна на участника, приемащата и изпращащата институции;
 • Индивидуален договор между Югозападния университет „Неофит Рилски“ и студента/докторанта за отпускане на финансова подкрепа.

 4.  Документи за признаване на период на мобилност

 

 • Академична справка за изучаваните дисциплини, резултати от положените изпити и завършени модули на обучение (Transcript of Records);
 • Документ, удостоверяващ продължителността на обучението в приемащата институция (Certificate of Attendance);
 • Попълнен и подаден онлайн отчет (Erasmus+ EU participant survey);
 • Билети за пътуване или бордни карти (ако пътуването се извършва със самолет), или копие от страниците на международния паспорт с граничен печат, удостоверяващ напускането и завръщането във физическите граници на Република България.
 1. Академично признаване на проведената мобилност

 Редът и условията за академично признаване са уредени в чл. 39 от Правилника за образователните дейности на Югозападния университет.

 1. Финансов мениджмънт

Размерът на финансовата подкрепа по програма „Еразъм+“ е регламентиран от Европейската комисия и Центъра за развитие на човешките ресурси. Индивидуалната подкрепа се изчислява на база реален физически престой в приемащата страна. Студентите и докторантите, които не получават средства за транспорт, могат да изберат опцията за екологично пътуване (с автобус, влак, МПС, колело, мотор и др.)  В този случай те ще получат еднократна сума от 50 евро като допълнителна сума за индивидуалната подкрепа и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване и връщане, ако е необходимо. Изплащането на финансовата подкрепа се извършва по банков път.

7. Политика на Югозападния университет „Неофит Рилски“ за привличане на чуждестранни студенти по програма „Еразъм+“ за входяща мобилност

 Югозападният университет „Неофит Рилски информира партниращите чуждестранни институции за възможностите за обучение, които предоставя на техните студенти. Информацията се изпраща чрез рекламни материали на университета. Студентите, които ще се обучават по програма „Еразъм+“ в ЮЗУ „Неофит Рилски“ се настаняват в  общежитие  или друго подходящо  жилище. Те получават  достъп  до библиотеки, научни центрове, спортни съоръжения и др. Предварително се определя ментор, отговорен за тях.

III. СТУДЕНТСКА и ДОКТОРАНТСКА МОБИЛНОСТ С ЦЕЛ ПРАКТИКА/СТАЖУВАНЕ

 1. Студентска мобилност с цел практика за студенти от ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“

Студентската мобилност с цел практика (стажуване или работа с цел обучение, стаж) се реализира зад граница в предприятие, научноизследователски институт, лаборатория, организация или на друго подходящо работно място от Програмните държави, в Трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“ и в Трети страни, неасоциирани към програма „Еразъм+“ по Ключови дейности 131 и 171. Стажуването задължително следва да бъде по специалността на обучение на студента в Югозападния университет „Неофит Рилски“ с изключение на т. нар. стажове за подобряване на цифровите умения (Digital Opportunities Traineeships).

Минималната продължителност на мобилността с цел практика за студенти, записани в ОКС „Бакалавър“ и в ОКС „Магистър“, е 60 дни, а максималната 12 месеца.

Участници в студентската мобилност с цел практика могат да бъдат всички действащи или наскоро завършили образованието си студенти на Югозападния университет „Неофит Рилски“, независимо от формата им на обучение – редовна, задочна, дистанционна, които отговарят на посочените по-долу критерии:

Студентът трябва, към датата на заминаване:

 • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно или продължително пребиваващ чужденец с постоянна или продължителна адресна регистрация в България;
 • за периода на обучение в ЮЗУ „Неофит Рилски“, предхождащ кандидатстването за участие в програмата, да има минимален успех от Добър 4.00
 • да владее английски език или езика на приемащата страна;
 • да не надвишава максималния срок от 12 месеца на предишни мобилности по програма „Еразъм+“ в същата образователно-квалификационна степен.

Забележка:

 • Наскоро завършилите образованието си студенти трябва да кандидатстват и да бъдат одобрени за осъществяване на мобилност с цел практика преди датата на полагане на първия си държавен изпит или преди датата за явяване на защита на дипломна работа. Продължителността на стажа на наскоро завършилите образованието си лица се счита като част от максимално допустимия 12-месечен (или 24-месечен за студенти от спец. „Право“) период на мобилност.

  2. Краткосрочна или дългосрочна докторантска мобилност с цел практика

 Докторантите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на мобилност с цел практика. Докторантската мобилност с цел практика се реализира зад граница в предприятие, научноизследователски институт, лаборатория, организация или на друго подходящо работно място от Програмните държави, в Трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“ и в Трети страни, неасоциирани към програма „Еразъм+“ по Ключови дейности 131 и 171. Стажуването задължително следва да бъде по специалността на обучение на докторанта в Югозападния университет „Неофит Рилски“ с изключение на т. нар. стажове за подобряване на цифровите умения (Digital Opportunities Traineeships).  Дългосрочната докторантска мобилност с цел практика е с минимална продължителност от 60 дни и с максимална 12 месеца. Краткосрочната докторантска мобилност с цел практика е с минимална продължителност от 5 дни и максимална 30 дни.

Участници в докторантската мобилност с цел практика могат да бъдат всички действащи докторанти на Югозападния университет „Неофит Рилски“, независимо от формата им на обучение или подготовка – редовна, задочна или самостоятелна, които отговарят на посочените по-долу критерии:

Докторантът трябва, към датата на заминаване:

 • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно или продължително пребиваващ чужденец с постоянна или продължителна адресна регистрация в България;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна;
 • да не надвишава максимално допустимия срок от 12 месеца на предишни мобилности по програма „Еразъм+“ в същата образователно-научна степен.
 1. Участие на студенти и докторанти в смесена мобилност с цел практика

 Смесената мобилност е съчетание между физическа мобилност и виртуален компонент. Всеки период на практика в чужбина с всякаква продължителност, включително и докторантска мобилност, може да бъде осъществен под формата на смесена мобилност. Минималният физически елемент на смесената мобилност е с продължителност от 60 дни, а максималният 12 месеца. Минималната и максималната продължителност на виртуалния компонент са въпрос на договорка между участника, приемащата и изпращащата институции.

 1. Участие на студенти и докторанти в смесени интензивни програми (Blended Intensive Programmes)

 Всички студенти и докторанти, и по-специално тези, които нямат възможност да участват в дългосрочна физическа мобилност с цел практика, могат да съчетаят по-кратка физическа мобилност с виртуален компонент (смесена краткосрочна мобилност). Освен това всички студенти могат да вземат участие в смесени интензивни програми. В такива случаи физическата мобилност трябва да продължи между 5 и 30 дни и да бъде съчетана със задължителен виртуален компонент. Смесената мобилност с цел практика трябва да носи минимум 3 ECTS. Смесената интензивна програма трябва да се разработва и прилага от най-малко 3 институции за висше образование от най-малко 3 държави — членки на ЕС, и трети държави, асоциирани към програмата.

  5. Селекционна процедура

 • Участниците подават форма електронна форма за кандидатстване, налична на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg;
 • Ако отговаря на посочените условия, участникът се явява на изпит/събеседване пред комисия във факултета, определена със заповед на Декана на изпращащия факултет;
 • След провеждане на изпит/събеседване, имената на класираните участници се обявяват публично на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния университет „Неофит Рилски“.
 • Некласираните докторанти имат право да обжалват писмено решението пред Комисията в седемдневен срок.
 1. Необходими документи за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“
 •  Декларация за защита на личните данни;
 • Копие от личната карта;
 • Европейска здравна карта (или застраховка);
 • Професионална автобиография;
 • Документ с номер на открита банкова сметка в лева или евро на името на участника с обозначение на клона на банката, банковия код и SWIFT;
 • Подписан Договор за практика (Learning Agreement for traineeship) между участника, изпращащата и приемащата институции;
 • Индивидуален договор между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и участника за отпускане на финансови средства;

7. Документи за признаване на период на мобилност с цел практика

 •  Сертификат, удостоверяващ реалната физическа продължителност на стажа;
 • Попълнен и подаден онлайн отчет (Erasmus+ EU participant survey);
 • Билети за пътуване или бордни карти (ако пътуването се извършва със самолет), или копие от страниците на международния паспорт с граничен печат, удостоверяващ напускане на физическите граници на Република България.

8. Финансов мениджмънт

Размерът на финансовата подкрепа по програма „Еразъм+“ е регламентиран от Европейската комисия и Центъра за развитие на човешките ресурси. Индивидуалната подкрепа се изчислява на база реален физически престой в приемащата страна. Студентите и докторантите, които не получават средства за транспорт, могат да изберат опцията за екологично пътуване. В този случай те ще получат еднократна сума от 50 евро като допълнителна сума за индивидуалната подкрепа и до 4 дни допълнителна индивидуална подкрепа за покриване на дните за пътуване и връщане, ако е необходимо.

Изплащането на финансовата подкрепа се извършва по банков път.

IV. МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ПРЕПОДАВАНЕ

 1. Критерии за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване

Преподавателската мобилност е с продължителност от два дни до седем дни (включително дните за път, но не повече от два). Реализира се във висшите училища от Програмните държави, в Трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“ и в Трети страни, неасоциирани към програма „Еразъм+“ по Ключови дейности 131 и 171. Участници в преподавателска мобилност с цел преподаване са всички преподаватели в Югозападен университет „Неофит Рилски“, които отговарят на посочените критерии:

 •  да владее английски език или езика на приемащата страна;
 • да работи на  основен  трудов  договор  в ЮЗУ „Неофит Рилски”;
 • да е придобил ОНС „Доктор”.

 2. Селекционна процедура за преподавателска мобилност

Преподавателите, кандидати за участие в „Еразъм+“ мобилност, се избират от комисия, назначена със заповед на Декана чрез следната селекционна процедура:

 1.  Участникът подават форма електронна форма за кандидатстване, налична на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg и прилага официална покана (ако има такава).
 2. Преподавателят се явява на събеседване с членовете комисията във факултета.
 3. Некласираните преподаватели имат право да обжалват писмено решението пред Комисията в седемдневен срок.

При избор на преподавателите за мобилност се съблюдават следните изисквания:

с предимство се ползват преподаватели, които:

 • до момента не са участвали в програма „Еразъм+“;
 • не са осъществили мобилност през последните три години;
 • осъществяват мобилности по нови договори, сключени през последните две календарни години;
 • участват активно в работата по програма „Еразъм+“;
 • координатори по двустранните споразумения;
 • мобилността ще допринесе за разработването на нови учебни програми/материали;
 • мобилността ще бъде използвана за укрепването и развитието на връзките между катедрите на партньорите и за подготовка на бъдещи проекти;

Координаторите по Еразъм+ във факултетите, както и членовете на комисиите за избор, кандидати за участие в мобилност, подават заявление за участие до заместник-ректора по научноизследователската дейност и се избират от назначена със заповед на Ректора Централна университетска комисия.

 1. Документи за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“ (КД1)

 Подписано споразумение (договор за преподаване) между преподавателя, приемащата и изпращащата страни;

 • Договор за отпускане на грант;
 • Заповед за служебна командировка.
 1. Документи за признаване на период на мобилност
 •  Сертификат за престой, издаден от чуждестранния университет, в който се е провела мобилността.
 • Попълнена и подадена онлайн анкета след приключването на мобилността;
 • Билети за пътуване или бордни карти (ако пътуването се извършва със самолет), или копие от страниците на международния паспорт с граничен печат, удостоверяващ напускане на физическите граници на Република България.
 1. Финансов мениджмънт:

 Размерът на финансовата подкрепа по програма „Еразъм++ е регламентиран от Европейската комисия и Центъра за развитие на човешките ресурси.

 

6. Допълнителни правила:

Преподаватели, които са ползвали продължителен отпуск по болест да не се включват за участие в изпълнение на изходящи мобилности на персонала с цел преподаване.

В изходящи мобилности на персонала с цел преподаване да не участват лица, които с действие или бездействие са допринесли за уронване престижа и доброто име на Университета.

 

V. МОБИЛНОСТ НА ПЕРСОНАЛА С ЦЕЛ ОБУЧЕНИЕ И МОБИЛНОСТ НА НЕАКАДЕМИЧНИЯ ПЕРСОНАЛ

 1. Критерии за участие в мобилност на персонала

Преподаватели и служители, желаещи да осъществят мобилност с цел обучение, трябва да имат предварително одобрена програма и покана от приемащата ги организация.

Мобилността на персонала по КД131 „Мобилност между Програмни страни“ е с продължителност от два до седем дни (вкл. дните за път, но не повече от два). Мобилността на персонала по КД171 „Мобилност между Програмни и Партниращи страни“ е с продължителност, определена в договора между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Центъра за развитие на човешките ресурси.

Участници в мобилност на персонала (преподаватели и служители) са всички служители в Югозападен университет „Неофит Рилски“, които отговарят на посочените по-долу критерии:

 •  Да владее английски език или езика на приемащата страна.
 • Да работи на  основен  трудов  договор  в ЮЗУ „Неофит Рилски”.

 2. Селекционна процедура

Преподаватели и служители в основните звена на ЮЗУ „Неофит Рилски“, кандидати за участие в „Еразъм+“ мобилност, се избират от комисия, назначена със заповед на Декана чрез следната селекционна процедура:

 1.  Участникът подават форма електронна форма за кандидатстване, налична на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg
 2. Ако отговаря на посочените условия (т.IV.1.), преподавателят или служителят се явява на събеседване с членовете на комисията.
 1. Предимство се  дава  на преподаватели и служители, които до момента не са участвали в програма „Еразъм+“, и на тези, които имат официална покана от партниращата институция.

Служителите в Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски”, кандидати за участие в програмата, се избират от назначена със заповед на Ректора Централна университетска комисия за подбор чрез следната селекционна процедура:

 1.  Участникът подават форма електронна форма за кандидатстване, налична на интернет страницата на Еразъм+ програмата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ – https://erasmus.swu.bg;
 2. Предимство  се  дава  на неучаствали в програмата служители;
 3. Некласираните служители имат право да обжалват писмено решението пред Комисията в седемдневен срок.

 

 1. Документи за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“, КД1
 •  Подписано споразумения за мобилност от служителя, от координатора по „Еразъм+“ и от приемащата страна;
 • Сключен индивидуален договор с ЮЗУ „Неофит Рилски” за отпускане на грант;
 • Заповед за служебна командировка.
 1. Документи за признаване на период на мобилност
 •  Сертификат за престой, издаден от чуждестранния университет, в който се е провела мобилността;
 • Попълнена и подадена онлайн анкета след приключването на мобилността;
 • Финансови документи (автобусни билети или бордни карти).
 1. Финансов мениджмънт

 Размерът на отпусканата финансова подкрепа по програма „Еразъм+“ е регламентирана от Европейската комисия и Центъра за развитие на човешките ресурси.

6. Допълнителни правила:

Преподаватели и служители, които са ползвали продължителен отпуск по болест да не се включват за участие в изпълнение на изходящи мобилности на персонала с цел обучение.

В изходящи мобилности на персонала с цел обучение да не участват лица, които с действие или бездействие са допринесли за уронване престижа и доброто име на Университета.

VI. МОБИЛНОСТИ НА ПОКАНЕН ПЕРСОНАЛ ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ЧУЖБИНА

Югозападният университет „Неофит Рилски“ има възможността да организира и мобилности на представители от предприятие/организация/асоциация или др. от  Програмните държави, или от Трети държави, асоциирани към програма „Еразъм+“  При такива мобилности минималната продължителност е от 1 ден и няма минимално фиксиран брой часове за преподаване.

Поканеният персонал от предприятие/организация/асоциация може да е, но не само:

 • изявен спортист, треньор и др.;
 • певец, лице свързано с музикалната и киноиндустрията и др.;
 • собственик, съдружник или CEO в международни компании;
 • управител на хотел, туристическа агенция;
 • книгоиздател и журналист;
 • алумни студенти на ЮЗУ на високи позиции в частния, правителствения или неправителствения сектор;

Представител на, но не само на:

 • публично или частно, малко, средно или голямо предприятие (включително социално предприятие);
 • публичен орган на местно, регионално или национално равнище;
 • социален партньор или друг представител на пазара на труда, включително търговски камари, занаятчийски/професионални сдружения и синдикални организации;
 • фондация;
 • организация с нестопанска цел, сдружение, НПО;
 • организация, предоставяща услуги в сферата на професионалното, консултиране, професионалното ориентиране и информационните услуги

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА ЗА УЧАСТНИЦИ В НЕРАВНОСТОЙНО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ПСИХИЧНО СЪСТОЯНИЕ

ЮЗУ „Неофит Рилски“ може да кандидатства пред Центъра за развитие на човешките ресурси за предоставяне на допълнителни 100 евро за разходи, свързани с организирането на дейността за мобилност на в неравностойно физическо или психично състояние*, получаващи допълнителна подкрепа въз основа на реални разходи.

*Лице в неравностойно физическо или психично състояние е потенциален участник, който поради своите индивидуални физически, психични или други нарушения не би могъл да участва в проекта/действието за мобилност без допълнителна финансова или друга подкрепа.