Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904
Your Erasmus+ journey begins with South-West University
+3598866247904

ПРЕАМБЮЛ

Академичното ръководство на Югозападния университет “Неофит Рилски” винаги се е ръководило от разбирането, че университетът трябва да се развива и утвърждава като център на знанието с признат международен авторитет, силно изразен интернационален профил и реализация на академичния състав, студентите и докторантите и с изследователски резултати, съизмерими с постиженията на световната наука. Поради тази причина международното сътрудничество винаги е било сред най-важните приоритети в стратегиите за институционално развитие. Основна цел на международното сътрудничество е интегрирането на Югозападния университет “Неофит Рилски” в Европейското пространство за висше образование и Европейското научноизследователско пространство.

В “Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. ‘‘ е залегнало интернационализиране на социалната и образователната среда във висшите училища чрез:

 • Стимулиране на изготвяне и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици и разкриване на специалности и програми на чужд език във всички образователни степени за привличане на по-голям брой чуждестранни студенти.
 • Осъществяване на контакти с българската диаспора и с българските училища в чужбина с цел привличане на студенти от българските общности. Полагане на грижи за чуждестранните студенти и на студентите от български произход, които са учили и живели в друга държава преди да се запишат в българско ВУ, от тяхното посрещане, записване и настаняване, през обучението, до завършването и издаването на диплома.
 • Хармонизиране на учебните планове и програми с тези на водещи чуждестранни университети, обучаващи в сходни професионални направления. Стимулиране на създаването и подпомагане на функционирането на съвместни образователни програми между български и чуждестранни висши училища, както и на нови форми на образователен обмен в рамките на европейското сътрудничество като двойните и съвместни образователни степени, и други.
 • Стимулиране на двойното научно ръководство на докторанти с български и чуждестранен научен ръководител. Стимулиране на привличането на чуждестранни преподаватели в българските висши училища.
 • Подкрепа за въвеждането на електронната Европейска студентска карта.

За реализирането на стратегическите цели в тези приоритетни насоки, ректорско ръководство предвиди редица мерки в своята “Мандатна програма 2019-2023 г.“, целящи:

 1. Разширяване обхвата на международната дейност чрез активно участие на преподаватели, учени, студенти и докторанти в съвместни проекти, прояви и инициативи с чуждестранни висши училища и организации.
 1. Увеличаване на студентската, докторантската, преподавателската и административната мобилност, чрез участие в мерките за сътрудничество с Програмни и с Трети държави, които не са асоциирани с програма Еразъм+ – Китай, Русия, Армения, Грузия, Западни Балкани и др.
 2. Насърчаване участието в и организирането на международни форуми, изяви и инициативи.
 3. Привличане на водещи чуждестранни учени, творци и специалисти като изследователи или гост лектори в Югозападния университет “Неофит Рилски”.
 4. Създаване на международни магистърски и докторантски програми, съвместно с чуждестранни висши училища.
 5. Разширяване на участието в съвместни разработки и проекти, в рамките на двустранно сътрудничество с университети-партньори или по програми за двустранно сътрудничество.
 6. Анализиране и актуализиране членството на университета в международни организации и асоциации.
 7. Разширяване подготовката и използването на английския език в дейностите на университета.

В резултат на изпълнението на тази политика през последните години Югозападният университет “Неофит Рилски” увеличи значително своя международен опит и авторитет. Бяха организирани десетки форуми с широко международно участие, стотици преподаватели, студенти и докторанти пътуваха зад граница за преподаване, обучение, участие в международни научни, образователни и други авторитетни събития.

Университетът стана привлекателно място за чуждестранни преподаватели, учени, студенти, а докторанти от далечни страни като Китай, Южна Корея, Казахстан, Израел и др. сами намериха и се записаха в Югозападния университет “Неофит Рилски” за да придобият научна степен. Университетът увеличи в пъти студентската и преподавателската мобилност, размера на спечелените грантове по различните ключови мерки на програма Еразъм+, програмите за трансгранично сътрудничество, програмите COST, HORIZON 2020 и други.  Нарасна значително и броят публикации на учените от университета в признати международни списания, индексирани в най-авторитетните световни бази  – SCOPUS и Web of Science.

Всички тези, а и много други постижения на международната арена, дават основания да се приеме, че Стратегията за интернационализация на университета е амбициозна, реалистична, ефективна и адекватна на целта – университетът да се превърне в авторитетна международна образователна и научна институция с ясно различим профил и академичен авторитет.

 Необходимост от интелигентна специализация

Отчитайки натрупания през последните години специфичен опит в международното сътрудничество, ръководството на университета счита, че Стратегията за интернационализация на Югозападния университет “Неофит Рилски” се нуждае от известна специализация и по-ясно фокусиране що се отнася до сътрудничеството с образователни и научни институции от Трети държави, които не са асоциирани с  програма Еразъм+. Първоначалният широк подход за установяване на взаимодействие с голям брой институции от много и разнородни държави и региони на света даде добри резултати като осигури полезни контакти, ценни знания за особеностите на много различен тип култури и практики в сферата на висшето образование и науката, съгласуване на нормативни изисквания, взаимно допълване на експертен потенциал, административен капацитет и материални ресурси и много други. Всичко това създаде една много добра основа за дългосрочно международно сътрудничество с институции, които имат различен профил от традиционните европейски партньори на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Същевременно обаче, ръководството счита, че е необходима по-тясна и интелигентна специализация в сътрудничеството с организации от Трети държави, които не са асоциирани с  програма Еразъм+. Това означава концентриране на усилията върху партньорствата с доказан потенциал.

Съгласно финансовите инструменти на външната дейност на Европейския съюз, стратегически региони за утвърждаването на Университета като ключова академична институция и провеждане на целенасочени международни образователни и научни дейности са:

 1. Западни Балкани (Регион 1)
 2. Източно съседство (Регион 2)
 3. Държави от Южното Средиземноморие (Регион 3)
 4. Руска федерация (Регион 4)
 5. Азия (Регион 5)
 6. САЩ и Канада (Регион 12)

Развитието на тези партньорства изисква мобилизиране на наличните ресурси и търсенето на допълнителни източници за постигането на по-интензивно и устойчиво сътрудничество, което се изразява в:

 • увеличена мобилностмежду ЮЗУ “Неофит Рилски” и Трети държави, които не са асоциирани с  програма Еразъм+.
 • партньорските организации по програма “Еразъм+” и др.
 • укрепване на мрежите за сътрудничество в областта на преподаването и научните изследвания, чрез разработването и реализирането на образователни програми водещи до получаване на двойни дипломи;
 • двойно научно ръководство на докторанти, което вече е възможно благодарение на скорошните промени в Закона за развитие на академичния състав в Република България;
 • разработване на съвместни проектни предложения;
 • организиране на съвместни научни, художественотворчески и спортни прояви;
 • публикуване на общи изследователски резултати и съвместни научни издания.

 Механизми за реализиране на стратегията

Освен общите механизми, създадени в изпълнение на Стратегията за интернационализация на университета, като част от “Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.‘‘ настоящата актуализация предвижда следните нови мерки и механизми:

 • Създаване на постоянни работни групи за всеки отделен целеви регион, която да разработи и кандидатства с проект за мобилност по мярката Ключова дейност 171 на програма Еразъм+, както и проекти за кандидатстване по линия на програми, финансирани от партньорските държави и други фондове;
 • Създаване на процедура за взаимодействие между – Съвета на факултетските отговорници по програма Еразъм+, отдел “Международни образователни програми и сътрудничество”, отдел “Научни проекти”, Кариерния център към ЮЗУ “Неофит Рилски” и Студентския съвет с цел консолидиране на дейностите, свързвани с обслужването и развитието на сътрудничеството с организациите с Партньорските държави;
 • Създаване на вътрешно университетска менторска програма с цел интегрирането на чуждестранните студенти, докторанти и преподаватели с помощта на участвали в мобилност по програма Еразъм+. Това включва и подготовка за присъединяване към Европейската студентска мрежа;
 • Създаване на “алумни” от участвали в мобилност по програма Еразъм+ и организиране на публични събития с цел пренасяне на знания и опит и създаване на университетска среда с подходяща културна атмосфера за подкрепа на изграждането на международния профил на университета и интернационална академична общност;
 • Активно включване на университетската Класна стая “Конфуций” в дейностите по укрепване на сътрудничеството с Китай;
 • Изграждане, развитие и използване на специализирани помещения и оборудване, демонстриращи спецификата на културата, обичаите и традициите на партньорите от Трети държави, които не са асоциирани с програма Еразъм+.