Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

ПРЕАМБЮЛ

Академичното ръководство на Югозападния университет “Неофит Рилски” винаги се е ръководило от разбирането, че университетът трябва да се развива и утвърждава като център на знанието с признат международен авторитет, силно изразен интернационален профил и реализация на академичния състав, студентите и докторантите и с изследователски резултати, съизмерими с постиженията на световната наука. Поради тази причина международното сътрудничество винаги е било сред най-важните приоритети в стратегиите за институционално развитие. Основна цел на международното сътрудничество е интегрирането на Югозападния университет “Неофит Рилски” в Европейското пространство за висше образование и Европейското научноизследователско пространство.

В “Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г. ‘‘ е залегнало интернационализиране на социалната и образователната среда във висшите училища чрез:

 • Стимулиране на изготвяне и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици и разкриване на специалности и програми на чужд език във всички образователни степени за привличане на по-голям брой чуждестранни студенти.
 • Осъществяване на контакти с българската диаспора и с българските училища в чужбина с цел привличане на студенти от българските общности. Полагане на грижи за чуждестранните студенти и на студентите от български произход, които са учили и живели в друга държава преди да се запишат в българско ВУ, от тяхното посрещане, записване и настаняване, през обучението, до завършването и издаването на диплома.
 • Хармонизиране на учебните планове и програми с тези на водещи чуждестранни университети, обучаващи в сходни професионални направления. Стимулиране на създаването и подпомагане на функционирането на съвместни образователни програми между български и чуждестранни висши училища, както и на нови форми на образователен обмен в рамките на европейското сътрудничество като двойните и съвместни образователни степени, и други.
 • Стимулиране на двойното научно ръководство на докторанти с български и чуждестранен научен ръководител. Стимулиране на привличането на чуждестранни преподаватели в българските висши училища.
 • Подкрепа за въвеждането на електронната Европейска студентска карта.

За реализирането на стратегическите цели в тези приоритетни насоки, ректорско ръководство предвиди редица мерки в своята “Мандатна програма 2019-2023 г.“, целящи:

 1. Разширяване обхвата на международната дейност чрез активно участие на преподаватели, учени, студенти и докторанти в съвместни проекти, прояви и инициативи с чуждестранни висши училища и организации.
 1. Увеличаване на студентската, докторантската, преподавателската и административната мобилност, чрез участие в мерките за сътрудничество с Програмни и с Трети държави, които не са асоциирани с програма Еразъм+ – Китай, Русия, Армения, Грузия, Западни Балкани и др.
 2. Насърчаване участието в и организирането на международни форуми, изяви и инициативи.
 3. Привличане на водещи чуждестранни учени, творци и специалисти като изследователи или гост лектори в Югозападния университет “Неофит Рилски”.
 4. Създаване на международни магистърски и докторантски програми, съвместно с чуждестранни висши училища.
 5. Разширяване на участието в съвместни разработки и проекти, в рамките на двустранно сътрудничество с университети-партньори или по програми за двустранно сътрудничество.
 6. Анализиране и актуализиране членството на университета в международни организации и асоциации.
 7. Разширяване подготовката и използването на английския език в дейностите на университета.

В резултат на изпълнението на тази политика през последните години Югозападният университет “Неофит Рилски” увеличи значително своя международен опит и авторитет. Бяха организирани десетки форуми с широко международно участие, стотици преподаватели, студенти и докторанти пътуваха зад граница за преподаване, обучение, участие в международни научни, образователни и други авторитетни събития.

Университетът стана привлекателно място за чуждестранни преподаватели, учени, студенти, а докторанти от далечни страни като Китай, Южна Корея, Казахстан, Израел и др. сами намериха и се записаха в Югозападния университет “Неофит Рилски” за да придобият научна степен. Университетът увеличи в пъти студентската и преподавателската мобилност, размера на спечелените грантове по различните ключови мерки на програма Еразъм+, програмите за трансгранично сътрудничество, програмите COST, HORIZON 2020 и други.  Нарасна значително и броят публикации на учените от университета в признати международни списания, индексирани в най-авторитетните световни бази  – SCOPUS и Web of Science.

Всички тези, а и много други постижения на международната арена, дават основания да се приеме, че Стратегията за интернационализация на университета е амбициозна, реалистична, ефективна и адекватна на целта – университетът да се превърне в авторитетна международна образователна и научна институция с ясно различим профил и академичен авторитет.

 Необходимост от интелигентна специализация

Отчитайки натрупания през последните години специфичен опит в международното сътрудничество, ръководството на университета счита, че Стратегията за интернационализация на Югозападния университет “Неофит Рилски” се нуждае от известна специализация и по-ясно фокусиране що се отнася до сътрудничеството с образователни и научни институции от Трети държави, които не са асоциирани с  програма Еразъм+. Първоначалният широк подход за установяване на взаимодействие с голям брой институции от много и разнородни държави и региони на света даде добри резултати като осигури полезни контакти, ценни знания за особеностите на много различен тип култури и практики в сферата на висшето образование и науката, съгласуване на нормативни изисквания, взаимно допълване на експертен потенциал, административен капацитет и материални ресурси и много други. Всичко това създаде една много добра основа за дългосрочно международно сътрудничество с институции, които имат различен профил от традиционните европейски партньори на ЮЗУ “Неофит Рилски”.

Същевременно обаче, ръководството счита, че е необходима по-тясна и интелигентна специализация в сътрудничеството с организации от Трети държави, които не са асоциирани с  програма Еразъм+. Това означава концентриране на усилията върху партньорствата с доказан потенциал.

Съгласно финансовите инструменти на външната дейност на Европейския съюз, стратегически региони за утвърждаването на Университета като ключова академична институция и провеждане на целенасочени международни образователни и научни дейности са:

 1. Западни Балкани (Регион 1)
 2. Източно съседство (Регион 2)
 3. Държави от Южното Средиземноморие (Регион 3)
 4. Руска федерация (Регион 4)
 5. Азия (Регион 5)
 6. Цетрална Азия (Регион 6)
 7. Субсахарска Африка (Регион 9)

Развитието на тези партньорства изисква мобилизиране на наличните ресурси и търсенето на допълнителни източници за постигането на по-интензивно и устойчиво сътрудничество, което се изразява в:

 • увеличена мобилностмежду ЮЗУ “Неофит Рилски” и Трети държави, които не са асоциирани с  програма Еразъм+.
 • партньорските организации по програма “Еразъм+” и др.
 • укрепване на мрежите за сътрудничество в областта на преподаването и научните изследвания, чрез разработването и реализирането на образователни програми водещи до получаване на двойни дипломи;
 • двойно научно ръководство на докторанти, което вече е възможно благодарение на скорошните промени в Закона за развитие на академичния състав в Република България;
 • разработване на съвместни проектни предложения;
 • организиране на съвместни научни, художественотворчески и спортни прояви;
 • публикуване на общи изследователски резултати и съвместни научни издания.

 Механизми за реализиране на стратегията

Освен общите механизми, създадени в изпълнение на Стратегията за интернационализация на университета, като част от “Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.‘‘ настоящата актуализация предвижда следните нови мерки и механизми:

 • Създаване на постоянни работни групи за всеки отделен целеви регион, която да разработи и кандидатства с проект за мобилност по мярката Ключова дейност 171 на програма Еразъм+, както и проекти за кандидатстване по линия на програми, финансирани от партньорските държави и други фондове;
 • Създаване на процедура за взаимодействие между – Съвета на факултетските отговорници по програма Еразъм+, отдел “Международни образователни програми и сътрудничество”, отдел “Научни проекти”, Кариерния център към ЮЗУ “Неофит Рилски” и Студентския съвет с цел консолидиране на дейностите, свързвани с обслужването и развитието на сътрудничеството с организациите с Партньорските държави;
 • Създаване на вътрешно университетска менторска програма с цел интегрирането на чуждестранните студенти, докторанти и преподаватели с помощта на участвали в мобилност по програма Еразъм+. Това включва и подготовка за присъединяване към Европейската студентска мрежа;
 • Създаване на “алумни” от участвали в мобилност по програма Еразъм+ и организиране на публични събития с цел пренасяне на знания и опит и създаване на университетска среда с подходяща културна атмосфера за подкрепа на изграждането на международния профил на университета и интернационална академична общност;
 • Активно включване на университетската Класна стая “Конфуций” в дейностите по укрепване на сътрудничеството с Китай;
 • Изграждане, развитие и използване на специализирани помещения и оборудване, демонстриращи спецификата на културата, обичаите и традициите на партньорите от Трети държави, които не са асоциирани с програма Еразъм+.