Welcome to South-West University's Erasmus+ Portal!

PhD Student Mobilities

За да се гарантира, че дейностите за мобилност са с високо качество и оказват максимално въздействие върху студентите, дейностите за мобилност на докторанти трябва да съответстват на потребностите на докторантите с оглед на тяхната област на знание и личностното им развитие.

За да насърчи личностното и професионално развитие на докторантите, програма “Еразъм+” насърчава осъществяването на докторантски стажове (работа с цел обучение, стаж) зад граница в предприятие, научноизследователски институт, лаборатория, организация или на друго подходящо изследователско място.

Докторантските стажове в чужбина се подпомагат от програма “Еразъм+” по  време на следването на докторанта без значение от формата на обучение (редовна, задочна, или самостоятелна подготовка). 

За да отговарят на условията за финансиране, докторантите трябва да изпълняват мобилности, директно свързани с разработвания дисертационен труд. 

По отношение на работното натоварване, участниците трябва да  работят на пълен работен ден съгласно работното време на приемащата организация.

Задължителен компонент е определянето на ментор по време на стажа като няма задължителни условия каква длъжност да заема лицето в съответната приемаща организация. Всички параметри по мобилността следва да бъдат уговорени с приемащата институция и съответно записани в Споразумението за практика.

Докторантите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ могат да предприемат краткосрочни или дългосрочни периоди на мобилност с цел практика.

Стажуването задължително следва да бъде по специалността на обучение на докторанта в Югозападния университет „Неофит Рилски“ с изключение на т. нар. стажове за подобряване на цифровите умения (Digital Opportunities Traineeships).

Дългосрочната докторантска мобилност с цел практика е с минимална продължителност от 60 дни и с максимална 12 месеца. Краткосрочната докторантска мобилност с цел практика е с минимална продължителност от 5 дни и максимална 30 дни.

Докторантът трябва, към датата на заминаване:

 • да е гражданин на Република България, официално признат за бежанец, лице без гражданство, постоянно или продължително пребиваващ чужденец с постоянна или продължителна адресна регистрация в България;
 • да владее английски език или езика на приемащата страна;
 • да не надвишава максимално допустимия срок от 12 месеца на предишни мобилности по програма „Еразъм+“ в същата образователно-научна степен.

Необходими документи за отпускане на финансова подкрепа по програма „Еразъм+“

 • Декларация за защита на личните данни, достъпна ТУК
 • Копие от личната карта;
 • Европейска здравна карта (или застраховка);
 • Професионална автобиография;
 • Документ с номер на открита банкова сметка в лева или евро на името на участника с обозначение на клона на банката, банковия код и SWIFT;
 • Подписан Договор за практика (Learning Agreement for traineeship) между участника, изпращащата и приемащата институции, дотъпен ТУК
 • Индивидуален договор между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и участника за отпускане на финансови средства;

Документи за признаване на период на мобилност с цел практика

 • Сертификат, удостоверяващ реалната физическа продължителност на стажа;
 • Попълнен и подаден онлайн отчет (Erasmus+ EU participant survey);
 • Билети за пътуване или бордни карти (ако пътуването се извършва със самолет), или копие от страниците на международния паспорт с граничен печат, удостоверяващ напускане на физическите граници на Република България.

Финансиране: 

Mr. Stanislav Grozdanov
stanislav_grozdanov@swu.bg 
Mr. Hristo Dimitrov 
hristo_dimitrov@swu.bg 
Radostina Nikolova, PhD 
erasmus.coordinator@swu.bg 
Erasmus Intern
erasmus.intern.swu@gmail.com 

APPLICATION FORM FOR PHD STUDENTS