South-West University Neofit Rilski
+3598866247904
South-West University Neofit Rilski
+3598866247904

КОНКУРС ЗА МОБИЛНОСТ НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СЛУЖИТЕЛИ за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

В рамките на програма “Еразъм+” на Европейската комисия, Югозападният университет “Неофит Рилски” обявява конкурс за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели и служители за учебната 2021/2022 г.

Студентска мобилност с цел обучение

Пълният списък с чуждестранните университети, част от партньорската ни мрежа, е наличен ТУК. Студентът/докторантът избира университет партньор на съответния факултет, в който се обучава и вписва името му във формата за кандидатстване.

Периодът за кандидатстване е от 15.10.2021 г. до 15.11.2021 г.

Продължителност на студентската и докторантската мобилности с цел обучение – от 90 дни до 12 месеца.

Необходими документи за мобилност на студенти и докторанти с цел обучение

 • попълнен формуляр за кандидатстване – кликни ТУК;
 • уверение от Учебен отдел за успех от всички предходни семестри;
 • сертификат за владеене на английски език или езика на приемащата страна (ако е приложимо).
  Стипендията за студенти и докторанти е в размер на 470 – 520 евро на месец в зависимост от приемащата държава.

Кой може да участва?

Всеки действащ студент и докторант, независимо от формата на обучение, в Югозападния университет “Неофит Рилски”, който отговаря на следните критерии:

 • да е гражданин на Република България,  официално признат  за бежанец, лице без гражданство, постоянно или временно пребиваващ чужденец, с постоянна или временна адресна регистрация в България;
 • към датата на заминаване да е завършил първи курс на обучение;
  • да има среден успех от минимум 4.50 от всички предходни семестри;
  • да владее английски език или езика на приемащата страна.

Каква е процедурата по кандидатстване?

 • Студентът/докторантът попълва ФОРМАТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Ако отговарят на посочените по-горе условия, студентите и докторантите се явяват на събеседване пред факултетска комисия;
 • След провеждане на събеседването резултатите се обявяват публично на: www.erasmus.swu.bg;
 • Класираните студенти и докторанти преминават задължителен инструктаж за подробно запознаване с документите, сроковете и процедурите за кандидатстване в чуждестранните университети.

Студентска мобилност с цел практика

Продължителност на студентската и докторантска мобилности с цел практика – от 60 дни до 12 месеца.

Кандидатстването за студентска мобилност с цел практика е целогодишно.

Студентите могат да потърсят стаж в секцията “Намери своя стаж” на университетския сайт – /academic-activities/international-relations-and-programs/erasmusplus/key-action-1-%E2%80%93-learning-mobility-of-individuals/%D0%BAa103-mobility-between-programme-countries/student-training-information/find-your-internship.aspx

Важно: Студенти, записани в първи курс на обучение могат да кандидатстват за мобилност с цел практика.

ВРЕМЕВА РАМКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМА “ЕРАЗЪМ+” ЗА АКАДЕМИЧНАТА 2021/2022 г.

Мобилности на студенти и докторанти с цел обучение

 

ДЕЙНОСТ

ПЕРИОД
Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности  (по електронен път или в Ректората, кабинет 101) 15.10.2021 г. – 15.11.2021 г.
Информационни дни за студенти – хибриден формат (присъствен и онлайн) – линк за участие в онлайн формата: https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2 26.10.2021 г., 10:00 ч. https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

09.11.2021 г. – 10:00 ч. https://bbb.swu.bg/b/sta-2ra-rk2

Интервю/събеседване на чужд език с кандидатите 16.11.2021 г. – 18.11.2021 г., провежда се по факултети
Онлайн инструктаж за избраните за участие в мобилност студенти и докторанти 22.11.2021 г.
Подаване на форма за кандидатстване за студентска и докторантска мобилности 15.10.2021 г. – 15.11.2021 г.
Събеседване по факултети с кандидатите предстои обявяване на датите

Мобилност на персонала с цел преподаване и с цел обучение

Необходими документи за преподаватели и служители

 • Попълнена онлайн форма за кандидатстване за ПРЕПОДАВАНЕ или за ОБУЧЕНИЕ
 • Одобрен договор за преподаване (Staff Mobility Agreement for Teaching) или одобрен договор за обучение (Staff Mobility for Training) (ако има се прилагат като прикачени файлове във формата за кандидатстване)
 • Покана (Letter of Invitation) от приемащата страна (ако е приложимо)

Продължителността на мобилността за преподаватели и служители е минимум 2 последователни дни до максимум 5 работни дни.

За информация и въпроси:

Отдел “Международни образователни програми и сътрудничество”, кабинет 101 в сградата на Ректората.

E-mail: hristo_dimitrov@swu.bg и stanislav_grozdanov@swu.bg

Тел: +359 886 512 477 или +359 886 627 904

Leave a Reply